Ministerie IenW verzoekt Ministerie ILenT om ontheffing te verlengen voor saneren asbest op schepen

Om asbest te saneren zonder dat het schip uit de vaart hoeft te worden gehaald is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen. Ontheffingen worden, onder voorwaarden en voor een maximale duur van 3 jaar, uitgeschreven door Ministerie ILenT. Daarna dient het asbest te zijn verwijderd.

Mnisterie IenW verzoekt ILenT om, zolang het internationale traject loopt, met hiervoor als uiterlijke datum 1 januari 2025, over te gaan tot het verlengen van ontheffingen, ook wanneer dit zou betekenen dat de drie jaar termijn zou worden overschreden.

Zij vraagt om dit alleen toe te passen voor asbesthoudende pakkingen geplaatst tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2011 die geen direct risico opleveren voor de personen aan boord.

Klik op deze link voor het antwoord van Mnisterie IenW aan: De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Vereniging van Waterbouwers (VvW) Redersvereniging voor de Zeevisserij (RvZ) en Mnisterie ILenT.

Klik op deze link om de beslisnota te bekijken en/of te downloaden.

Klik op deze link voor het lezen van de brief van Mnisterie IenW aan Mnisterie ILenT.

Kijk tevens op het vorige artikel op onze site (of klik op deze link) om het verzoek van 22 april 2021 in te zien.